Svenska Jägareförbundets regler för föreningars utfärdande av föreningsintyg för vapenlicens
Dessa handlingsregler, utfärdade av Svenska Jägareförbundet (SJF), gäller för de föreningar
som är anslutna till SJF och som anger SJF som auktoriserat förbund vid utfärdandet av
föreningsintyg. Syftet är att ge de enskilda föreningarna ett dokument som reglerar SJF:s krav
på miniminivå för utfärdande av föreningsintyg vid ansökan om vapenlicens. Föreningsintyg
får endast utfärdas för aktivitet inom de grenar som ingår i SJF:s reglemente.
 
För kulgevär och hagelvapen gäller:
1. Ny medlem i föreningen kan få ett föreningsintyg tidigast efter sex (6) månaders aktivt
medlemskap (aktiv = att regelbundet ha deltagit i föreningens tävlings- och
träningsverksamhet) under förutsättning att denne betalt föreningsavgifterna.
 
2. Befintlig medlem i föreningen kan få ett föreningsintyg under förutsättning att denne varit
aktiv (aktiv = att regelbundet ha deltagit i föreningens tävlings- och träningsverksamhet)
under den senaste sexmånadersperioden samt att denne betalt föreningsavgifterna.
 
3. Förening kan endast utfärda intyg om medlemmens aktivitet inom ramen för föreningens
skytteverksamhet i enlighet med SJF:s reglemente. Frågan om aktuellt vapen överensstämmer
med SJF:s reglemente och är lämplig för aktuell gren ska hänskjutas till SJF för yttrande till
Polismyndigheten. För att SJF ska utfärda föreningsintyg vid ansökan om vapenlicens ska
vapnet vara lämpligt för aktuell gren. Inriktningen ska vara att främja aktiv tävlings- och
träningsverksamhet.
 
4. Medlemmen ska ha genomgått Svenska Skyttesportförbundets utbildning för skyttekort för
aktuell disciplin med godkänt resultat om denne inte har jägarexamen, för att säkerställa att
medlemmen har genomgått utbildning i säker vapenhantering. Villkoren för att genomföra
sådan utbildning bestäms av Svenska Skyttesportförbundet.
 
5. Råder tveksamhet om medlemmens aktivitet ska SJF kontaktas innan intyg utfärdas. Om
SJF avstyrker ansökan, ska föreningsstyrelsen neka begäran att utfärda föreningsintyg.
 
6. Intyget ska utfärdas av föreningens styrelse vid styrelsesammanträde eller, efter protokollförd
delegation, av föreningens ordförande eller sekreterare. Utfärdade intyg ska under alla
omständigheter protokollföras.
 
7. Alla föreningsintyg ska sändas direkt till polismyndighetens tillståndsenhet.
 
Sanktioner
Svenska Jägareförbundets förbundsstyrelse har rätt att bestraffa förening som bryter mot dessa
regler enligt följande:
·         Skriftlig erinran.
·         Återkallelse av rätten att utfärda föreningsintyg för en viss bestämd tid.
·         Uteslutning av föreningen i enlighet med vad stadgarna föreskriver.